Informatie

Aandachtsgebieden

Bij veel ziektebeelden speelt voeding een grote rol en kun je je veel beter voelen en gezondheidswinst behalen bij het aanpassen hiervan. Je kunt bij mij terecht voor voeding bij ondergewicht, ondervoeding, sondevoeding en overgewicht, maar ook voor diabetes mellitus type 1 en 2, hart- en vaatziekten, longziekten en COPD, maag- darmproblemen en kanker (voor, tijdens en na de behandelingen). Heb je geen ziekte, maar wel vragen over jouw voeding, dan ben je ook van harte welkom in mijn praktijk.

Werkwijze

Vaak verwijst de huisarts, specialist of praktijkondersteuner cliënten naar de diëtist met een verwijsbrief waarin medische gegevens en de medicatie staat vermeld.

Is deze verwijzing er niet, dan kun je ook zonder verwijsbrief een afspraak maken. 

Ketenzorg

Heb je een chronische aandoening zoals diabetes, hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld te hoog cholesterol of hoge bloeddruk) of COPD, dan word je vaak behandeld binnen de ketenzorg. Je komt dan ook bij de praktijkondersteuner van de huisarts. Als dit het geval is, dan valt ook de dieetzorg binnen de ketenzorg. De behandeling bij de diëtist wordt dan volledig vergoed en gaat niet ten koste van het eigen risico.

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Zaandiëtist hoog in het vaandel. Als diëtist ben ik in het bezit van het diploma van de 4-jarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD) en het Netwerk Orthomoleculair Diëtisten (NOD).

Om kwaliteit zichtbaar te maken en contracten te behouden met de zorgverzekeraars sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Om in dit register te blijven met een kwaliteitsregistratie ben ik verplicht om bij- en nascholing te volgen en te geven, intervisie en casuïstiekbesprekingen met collega’s te onderhouden en de ontwikkelingen binnen het vak voeding en diëtetiek op de voet te volgen. Ik doe dit graag om hiermee kritisch te blijven en te volgen wat er in de wetenschap speelt en ontwikkeld wordt. Zo kan ik jou de optimale behandeling geven.

Vergoeding en Tarieven

Zaandiëtist heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Dieetadvies wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor cliënten met en zonder verwijsbrief. Dit betekent dat je recht hebt op 3 behandeluren per kalenderjaar. Vergoeding uit de basisverzekering gaat ten koste van het wettelijke eigen risico voor volwassenen van 18 jaar en ouder. De declaratie wordt direct bij jouw zorgverzekeraar ingediend.

Mocht blijken dat 3 behandeluren niet voldoende zijn, dan wordt dieetadvies vaak extra vergoed vanuit de aanvullende pakketten. Op hoeveel vergoeding je dan recht hebt, hangt af van je zorgverzekeraar en het aanvullend pakket.

Is je vergoeding op, of wil je de behandeling zelf betalen, dan gelden de volgende tarieven.

Tarieven 2024

 • Intakeconsult* – € 121.50
 • Vervolgconsult – € 40.50
 • Vervolgconsult kort of extra lang (per kwartier) – € 20.25
 • Telefonisch consult – € 20.25
 • E-mailconsult – € 20.25
 • Toeslag bij huisbezoek – € 28
 • Individueel dieetvoorschrift (per kwartier) – € 20.25
 • Opstellen dieetbevestiging belastingdienst – € 20.25
 • Op verzoek opstellen van een rapportage (per kwartier) – € 20.25

*Het intakeconsult is opgebouwd uit twee delen:

 1. Directe tijd: de tijd dat wij in gesprek met elkaar zijn tijdens het consult. Dit komt overeen met de duur van de afspraak.
 2. Individueel dieetvoorschrift: de tijd die nodig is voor analyse van voedingskundige, diëtetische en medische gegevens en het opstellen van een persoonlijk dieetadvies. Je bent hierbij niet aanwezig.

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.
Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

3. Tarieven

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar.
In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis.
Zaandiëtist hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals zij door het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn vastgesteld. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.
Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina Vergoedingen en Tarieven of navragen bij de diëtist.

4. Betaling en declaraties

In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, direct bij levering van de dienst(en).

5. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. 

6. Incasso

Zaandiëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

7. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

8. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist. 

9. Klachten

Zaandiëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf en contact op te nemen met Zaandiëtist
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici,
via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29
(maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur)
of per mail info@klachtenloketparamedici.nl
.